Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käyttämisen laitteessasi ja tallentamisen siihen. Lisätietoa saat evästeitä koskevasta tietosuojaselosteesta. Lue lisää

Dataskyddspolicy

Uppdaterad 23.5.2018

Vi på Telia förstår att integritetsskydd är en viktig fråga för våra kunder. Vi har förbundit oss att respektera och säkerställa våra kunders integritet. Som vår kund anförtror du oss konfidentiell information, och vi är skyldiga att agera i enlighet med detta förtroende varje dag.

Ladda ner Dataskyddspolicy (pdf)

I denna Dataskyddspolicy berättar vi:
 • hur vi samlar in dina personuppgifter
 • vilka personuppgifter vi behandlar
 • för vilket syfte vi behandlar personuppgifter
 • hur vi skyddar och säkrar dina personuppgifter
 • till vem vi lämnar ut dina personuppgifter
 • hur länge vi förvarar dina personuppgifter
 • vilka rättigheter och valmöjligheter du har när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Vid behandlingen av dina personuppgifter följer vi EU:s och Finlands lagstiftning samt myndigheternas föreskrifter och anvisningar.

Dataskyddspolicyn tillämpas på behandlingen av personuppgifter om fysiska personer oberoende om du är konsument- eller företagskund. Dessutom kan Telia ha tjänstespecifika dataskyddsbeskrivningar om behandlingen av personuppgifter för den aktuella tjänsten. Du hittar dem på vår dataskyddssida.

Dataskyddspolicyn tillämpas inte på tjänster eller webbsidor som tillhandahålls av andra bolag, även om dessa tjänster är tillgängliga via Telias kommunikationsnät eller tjänster.

Definitioner

I Dataskyddspolicyn används termerna nedan enligt följande:

Anonymiserad information avser information som inte kan kopplas till dig som person eftersom alla identifierbara element har tagits bort.

Kund är den som beställer, köper eller använder våra Tjänster. En kund i avtalsförhållande till Telia ansvarar för att alla användare (exempelvis familjemedlemmar som använder samma abonnemang) känner till och förstår innehållet i Dataskyddspolicyn.

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. De typer av personuppgifter som vi behandlar beskrivs nedan i Dataskyddspolicyn.

Tjänster avser alla produkter och tjänster som Telia tillhandahåller.

Förmedlingsuppgifter avser information som uppkommer i samband med användningen av en kommunikationstjänst och som behandlas i kommunikationsnätet för att förmedla meddelanden, fakturera för kommunikationstjänsten eller för andra syften som lagen tillåter eller kräver. Information som uppkommer vid användningen av kommunikationstjänster är exempelvis uppgifter om kommunikationsparter och terminalutrustning, start- och sluttid för kommunikationen, kommunikationens längd och meddelandets routningsvägar, dataöverföringsprotokoll, dataöverföringsmängd, abonnemangets eller terminalens position på en viss basstations område eller annan positionsinformation, eller annan motsvarande information som behandlas i kommunikationsnätet för att överföra, distribuera eller förmedla meddelanden. Om en förmedlingsuppgift direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person betraktas den också som en personuppgift.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Telia tillhandahåller olika slag av Tjänster. Vilka personuppgifter vi samlar in beror på de Tjänster du använder, beställer eller köper och på vilka uppgifter du lämnar till oss eller vi samlar in i det sammanhanget eller annars när du loggar in i en Tjänst som vi tillhandahåller.

Vi kan samla in personuppgifter från någon av följande källor:

Direkt från dig, till exempel när du sköter ärenden med oss, köper eller beställer våra Tjänster och våra produkter eller registrerar eller loggar in i våra Tjänster, besöker vår webbplats, prenumererar på vårt nyhetsbrev, svarar på en kundundersökning eller kontaktar oss.

Från andra källor

Observerade uppgifter som uppkommer vid användningen av en Tjänst behandlar vi inom lagens gränser exempelvis när du använder vårt kommunikationsnät, våra online-tjänster, TV- och underhållningstjänster, mobilapplikationer och andra Tjänster (exempelvis när du ringer ett samtal, sänder ett e-postmeddelande eller besöker webbsidorna).

Härledda uppgifter som vi har tagit fram utifrån dina personuppgifter, t.ex. slutsatser med hjälp av analys om dina eventuella intresseområden för att rikta direktmarknadsföring.

Uppgifter vi uttryckligen fått från andra källor såsom av andra tjänsteleverantörer eller offentligt tillgängliga register exempelvis från Befolkningsregistercentralen, Postens register eller förbundet för direktmarknadsföring ASML ry:s spärrlista Robinson, Suomen Asiakastieto, Fonecta, Aller och Futusome.

Det är inte obligatoriskt att lämna personuppgifter till Telia, men om du beslutar dig för att inte lämna dina personuppgifter till oss är det inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra Tjänster.

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Vi kan behandla följande slag av person- och förmedlingsuppgifter:

 • Grundläggande information som namn och kontaktuppgifter, önskat kontaktsätt, grad eller yrke, i fråga om företagets kontaktpersoner även ansvarsställning/arbetsuppgift, identifieringsuppgifter för sociala medier.
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, födelsetid, kön och modersmål.
 • Personbeteckning, om det behövs för att identifiera en kund, till exempel för fakturering eller på annat sätt som lagen tillåter eller kräver.
 • Information samlas in i samband med registrering eller inloggning i Telias tjänster och portaler, till exempel användarnamn och lösenord (t.ex. Omat Sivut, Företagsportalen, Telia Yhteisö).
 • Uppgifter i anslutning till kund- och avtalsförhållandet, till exempel uppgifter som gäller en Tjänst, produkter och beställningar som ansluter sig till dem eller som behövs för leverans av dem, beställar- och användaruppgifter, uppgifter som hänför sig till fakturering, kreditkontroll och betalning, bankförbindelseuppgifter, ärendehanteringsuppgifter (fullmakter, befullmäktiganden), kundkontakter och inspelningar och motsvarande som till exempel samtal, e-post och chattmeddelanden till kundtjänsten, säkerhetskameraupptagningar från eventuella besök på vårt kontor.
 • Uppgifter som uppkommer vid användningen av kommunikationstjänster och andra Tjänster såsom förmedlingsuppgifter om samtal, meddelanden och e-post, uppgifter om kommunikationsparterna, händelsetiden för förbindelsen, dataöverföringsprotokoll, positionsinformation och uppgifter om terminalutrustning, uppgifter som uppkommer av användning av Telias webbsidor, mobilapplikationer samt TV- och underhållningstjänster.
 • Övriga uppgifter om användning av Tjänster, även eventuella personuppgifter som samlas in med hjälp av kakor och andra motsvarande tekniker i samband med webb- och mobilsurfning; Läs mer om kakor.
 • Uppgifter som hänför sig till identifiering och registrering av kunder och användare såsom användarnamn och lösenord som behövs för administration av mobil ID.
 • Uppgifter som samlas in i samband med anmälning till Telias evenemang, tävlingar och lottdragningar.
 • Uppgifter om direktmarknadsföringskampanjer, tillstånd och förbud gällande, intressen, prenumerationer på nyhetsbrev och evenemangsinbjudningar, uppgifter i anslutning till direktmarknadsföring.
 • Övriga uppgifter som samlas in med ditt samtycke och som specificeras närmare i samband med begäran om samtycke.

Telia behandlar personuppgifter om barn i den omfattning lagen tillåter när det är motiverat i situationen i fråga. Telia strävar efter att med rimliga åtgärder säkerställa och kontrollera att vårdnadshavaren för ett barn under 13 år har gett sitt samtycke till behandling av personuppgifterna med beaktande av den tillgängliga tekniken och de risker mot integritetsskyddet som hänför sig till behandlingen.

För vilket syfte behandlar vi personuppgifter?

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter som behövs för att bedriva vår affärsverksamhet, för effektiv kundservice och för ändamålsenliga kommersiella transaktioner inklusive behandling av personuppgifter för anonymisering av information.

Behandlingen av personuppgifter baserar sig oftast på ett avtal som ingåtts med oss eller på Telias berättigade intresse i samband med användningen och tillhandahållandet av Tjänster. Telia har berättigat intresse att behandla personuppgifter för att sköta kundrelationen och betjäna våra Kunder. Detta möjliggör exempelvis riktad reklam och marknadsföring. Vi kan behandla personuppgifter även på andra grunder såsom samtycke eller lagbaserade grunder.

I alla ovan nämnda situationer behandlar vi personuppgifter endast i den omfattning som behandlingens specificerade syfte kräver och vi beaktar alltid våra kunders integritetsskydd.

Vi kan kombinera uppgifter som samlats in i samband med olika Tjänster till den del uppgifterna samlats in för samma syfte. Om kunden är identifierbar kan vi kombinera hens kunduppgifter med de analysdata som insamlats om hen för att bättre kunna rikta våra Tjänster till just den aktuella kundens behov.

Telia behandlar dina personuppgifter för användningsändamålen nedan:

1. Utifrån avtalsförhållande och produktion av Tjänster:

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla och producera Tjänster. Dina person- och förmedlingsuppgifter behandlas för förmedling av kommunikation, utförande av tjänsterna och tryggande av informationssäkerheten. Så gör vi till exempel när vi i vårt kommunikationsnät förmedlar ett samtal, ett sms eller ett e-postmeddelande till en mottagare. För att producera Tjänster krävs även att vi behandlar personuppgifter för hantering av kund- och avtalsförhållandet, identifiering av kunder eller användare, hantering och leverans av beställningar, fakturering, kvalitetskontroll av tjänster och produkter, kreditkontroll, indrivning, kundservice samt avhjälpande av fel och störningar och behandling av reklamationer.

Uppkomst av avtalsförhållande och/eller leverans av tjänster kan förutsätta godkänt kreditbeslut, som kan utföras genom automatiskt beslutsfattande. Vi behandlar dessutom personuppgifter för kundkommunikation såsom sändning av tjänsterelaterade meddelanden och för att vara i kontakt med kunderna i tjänsterelaterade frågor.

Vi behandlar dina person- och förmedlingsuppgifter för att upptäcka tekniska fel och brister samt för att ombesörja informationssäkerheten och funktionen hos våra Tjänster, informationssystem och kommunikationsnät. Vid behov kan vi behandla personuppgifter även för att upptäcka eller förhindra missbruk och bedrägeri i anslutning till Tjänster exempelvis om en avgiftsbelagd kommunikationstjänst har använts gratis. Vi kan också i dataskyddssyfte samla in uppgifter om din användning av Tjänster, till exempel om lyckade och misslyckade inloggningar i våra Tjänster som kräver registrering.

Vi kan behandla dina förmedlingsuppgifter för den tekniska utvecklingen av kommunikationstjänster såsom optimering av kommunikationsnätens funktion. Dessutom kan vi göra upp statistik för att utveckla Tjänster eller för andra analysbehov och på så sätt exempelvis gruppera våra kunder utifrån fakturering, användarvolymer, kundförhållandets längd och externa klassificeringar, till exempel undersöka hur olika användargrupper använder kommunikationstjänster eller hur boningsort och ålder påverkar användningen av Tjänster.

Vi behandlar dina personuppgifter internt för utveckling och administration av vår affärsverksamhet, våra Tjänster och tjänsterelaterade processer samt för kvalitetssäkring. Sådan behandling kan vara nödvändig när vi till exempel analyserar leveransprocesser och relaterade reklamationer för att göra vår leveransprocess effektivare och på så sätt hitta ett bättre och snabbare sätt att betjäna våra kunder. Vi behandlar personuppgifter även för att bättre förstå våra kunders behov och önskemål, till exempel i fråga om våra Tjänsters funktion eller innehåll.

2. Utifrån berättigat intresse:

Telia har rätt att behandla dina personuppgifter utifrån berättigat intresse. Telia har berättigat intresse att behandla dina personuppgifter t.ex. i följande fall:

Direktmarknadsföring: Vi behandlar och utnyttjar såväl anonymiserad information som personuppgifter i marknadsföringssyften och för att skapa marknadsföringsmålgrupper inom gränserna för gällande lag. Dessutom kan vi behandla dina personuppgifter för att rikta vår marknadsföring om produkter och tjänster som intresserar just dig. Vi kan använda dina personuppgifter inom de gränser som lagen medger för marknadsföring av både egna och våra samarbetspartners produkter och tjänster såsom för direktmarknadsföring, marknadsundersökningar och kundnöjdhetsenkäter.

Personifiering av Tjänster: Vi kan behandla personuppgifter eller anonymiserad information för att personanpassa och rikta Tjänster till exempel genom att göra rekommendationer och visa riktat innehåll i Tjänster eller i våra kundkanaler. Vi behandlar också personuppgifter och anonymiserad information för att få en övergripande uppfattning om kundens användning av våra Tjänster samt preferenser gällande våra Tjänster. Sådan profilerad information använder vi för att möjliggöra kunderna en bättre användarupplevelse av våra Tjänster.

Statistiska syften: Vi kan också behandla dina personuppgifter för att skapa statistiska analyser för att utveckla vårt kunderbjudande eller förbättra våra tjänster eller produkter.

3. För att fullgöra rättsliga förpliktelser:

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser såsom för bokförings- och myndighetssyften.

4. För andra syften som du gett ditt samtycke till

Vi kan använda dina personuppgifter för alla syften som du gett ditt samtycke till. Du kan till exempel ge ditt samtycke till att vi behandlar dina förmedlingsuppgifter eller din platsinformation för att rikta sådana förmåner till dig som är aktuella eller relevanta för dig.

När vi begär ditt samtycke berättar vi ingående för dig vilken typ av behandling av personuppgifter ditt samtycke innebär och hur du kan återkalla ditt samtycke.

Hur skyddar och säkrar vi dina personuppgifter?

Informationssäkerheten och skyddet av kunduppgifter är ytterst viktigt för oss. Det är viktigt för Telia att sträva efter säkerställa personuppgifternas användbarhet, tillgänglighet, integritet och säkerhet. Vi strävar efter att tillämpa ändamålsenliga rutiner för att skydda personuppgifter och upptäcka och förhindra att utomstående får olovlig åtkomst till personuppgifter och att personuppgifter försvinner.

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa våra kunders rättigheter. Vi tryggar personalens säkerhet och säkerheten hos information, datasystem och interna och publika kommunikationsnät samt i våra kontor och tekniska utrymmen. Vi fäster särskild vikt vid att skydda uppgifter som vi behandlar såsom dina personuppgifter.

Vid skyddandet av information beaktar vi de risker för integritetsskyddet och affärsverksamheten som är förknippade med behandlingen av personuppgifter, tillgängliga tekniska möjligheter och olika riskfaktorer, i enlighet med tillämplig lag, föreskrifter och avtalsförpliktelser.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter i den omfattning gällande lagstiftning förutsätter och tillåter. Vi kan även behandla anonymiserad eller statistisk information som inte kan kopplas till dig som person. Sådan information kan lämnas till tredje part även för andra syften än de som beskrivs i Dataskyddspolicyn.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till nedanstående instanser.

1. Till bolag inom samma koncern som Telia i den omfattning tillämplig lagstiftning tillåter. Våra koncernbolag kan använda dina personuppgifter för syften som specificeras i denna policy, inklusive för att marknadsföra sina produkter eller tjänster till dig.

2. Till underleverantörer som agerar för Telias räkning och som behandlar personuppgifterna för vår räkning på uppdrag av oss. Dessa tredje parter får inte använda personuppgifterna för något annat syfte än för att producera den tjänst som avtalats med oss. När vi anlitar underleverantörer säkerställer vi på lämpligt sätt att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddspolicyn. Handläggare som avses här är bl.a. IT-tjänsteleverantörer, våra partner som tillhandahåller service på utrustning samt marknadsföringsbyråer som utför marknadsföring på vår räkning.

Partner som behandlar personuppgifter för vår räkning kan vara etablerade i länder utanför Finland, Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vid överföring av personuppgifter utanför EU eller EES säkerställer vi genom avtal (till exempel genom att använda EU:s standardavtalsklausuler) eller på annat sätt att överföringarna genomförs enligt lag. Dessutom ser vi till och kräver även att våra handläggare på det sätt lagen förutsätter ser till att dina personliga uppgifter förblir skyddade även om de överförs utanför EU eller EES-områdena.

3. Till kontaktuppgiftstjänster. Vi lämnar ut dina personuppgifter (såsom namn, telefonnummer och adress) för att publiceras i offentliga kontaktinformationstjänster (elektroniska katalogtjänster eller telefonkatalogen) på det sätt som lagen förutsätter. Om du så vill har du rätt att förbjuda att dina uppgifter publiceras på detta sätt.

4. Till andra teleföretag eller tjänsteleverantörer som tillhandahåller eller har förbundit sig att leverera tjänster till dig, exempelvis för fakturering eller vid fel eller störningar.

När du avlägsnar dig från vårt kommunikationsnät och använder roamingtjänster som tillhandahålls av andra operatörer (till exempel vid utlandsresor), har operatörerna i fråga rätt att samla in och behandla dina personuppgifter samt få personuppgifter från Telia. Denna insamling och behandling av personuppgifter sker i enlighet med den aktuella operatörens avtalsvillkor och denna Dataskyddspolicyn tillämpas inte på sådan behandling. Vi uppmanar dig att alltid ta del av den aktuella operatörens dataskyddspraxis.

När du beställer till exempel Spotify eller om du vill få Reward-poäng från Norwegian för din telefonräkning kan leveransen av tjänsten kräva att dina uppgifter lämnas ut till tjänsteleverantören i fråga. Om du lämnar in din enhet till oss på service kan garantihanteringen förutsätta att dina uppgifter lämnas ut till tillverkaren.

5. Till andra tredje parter med ditt samtycke som kan ha fåtts exempelvis i samband med en tjänst.   

6. I anslutning till domstolsbehandling eller på begäran av myndighet enligt tillämplig lag eller efter föreläggande från domstol i samband med en rättegång eller myndighetsprocess. Med stöd av ett domstolsbeslut kan personuppgifter lämnas exempelvis till en upphovsrättsinnehavare eller dennes representant.

Vi kan även lämna ut dina uppgifter till en behörig myndighet, exempelvis polisen eller nödcentralsmyndigheterna, i den omfattning lagstiftningen förutsätter i enlighet med ett på förhand angivet förfaringssätt.

7. I situationer där lagstiftningen förutsätter eller tillåter det, exempelvis sändning av en förbindelsespecifik specificering av en faktura till en abonnent.

8. Vid omorganisering av affärsverksamheten exempelvis i samband med fusioner eller olika köp eller överlåtelser av affärsverksamhet.

Hur länge förvarar vi dina personuppgifter?

Vi förvarar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften som anges i Dataskyddspolicyn, om inte annat krävs enligt lag. För förvaring av anonymiserad information gäller inte motsvarande begränsningar.

Vi sparar inte gamla eller onödiga uppgifter. Vi försöker se till att dina personuppgifter och övriga kunduppgifter är aktuella med korrekt innehåll.

Dina uppgifter som behandlas utifrån ditt avtalsförhållande förvaras i regel under avtalets giltighetstid eller så länge leveransen av Tjänsterna förutsätter det. Efter att avtalsförhållandet eller leveransen av Tjänsterna upphört förvaras person- och förmedlingsuppgifterna så länge de behövs t.ex. för oavslutade ärenden, fakturering, reklamationer eller garantitider.

I allmänhet är förvaringstiden för uppgifter minst tre år och högst sex år efter att kundrelationen har upphört. När det gäller enskilda uppgiftskategorier kan förvaringstiderna också vara kortare, till exempel är förvaringstiden för internetloggar (IP-adresser) 90 dagar.

Uppgifter som behandlas utifrån berättigat intresse behandlas så länge som behandlingsgrund finns. Om kunden kan motsätta sig behandling kommer uppgifterna att raderas när kundens begäran gällande motsättning har behandlats och motsättandet godkänts. Sådan behandling som omfattas av berättigat intresse kan vara exempelvis direktmarknadsföring till Kunden efter att avtalsförhållandet upphört.

Uppgifter som behandlas utifrån rättsliga förpliktelser behandlas och förvaras så länge som lagen förutsätter. Skyldigheter avseende förvaring av personuppgifter anges bland annat i lagstiftningen om bokföring och penningtvätt samt lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

Förvaringstiden för uppgifter som behandlas med ditt samtycke bestäms av syftet med behandlingen. Om du har samtyckt till behandling av dina förmedlingsuppgifter för direktmarknadsföring och återkallar ditt samtycke, kommer vi inte längre att behandla dina förmedlingsuppgifter för att rikta direkt marknadsföring till dig utifrån dem. Vi har emellertid fortfarande rätt eller skyldighet att behandla förmedlingsinformation, till exempel med stöd av avtalsenlig eller rättslig förpliktelse.

Vilka rättigheter och valmöjligheter har du?

Dina rättigheter och valmöjligheter beror på syftena med och situationen för behandlingen av personuppgifter.

 • Rätt att få tillgång till uppgifter: Du har rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas och, om de behandlas, få tillgång till uppgifterna. Om mindre än sex månader har gått sedan föregående kontrollbegäran kan Telia ta ut en avgift för kontrollbegäran.
 • Rätt att ge och återkalla ditt samtycke: Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att ge eller återkalla samtycket när som helst.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att få personuppgifter som rör dig rättade eller, i vissa fall, ofullständiga personuppgifter kompletterade.
 • Rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter: Du har rätt att motsätta dig behandling, inklusive profilering, av dina personuppgifter baserade på Telias berättigade intressen. Telia kan neka till begäran om behandlingen är nödvändig för att genomföra Telias tvingande och berättigade intressen. Du har alltid rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering i anslutning till direktmarknadsföring.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få personuppgifterna om dig som du har lämnat till oss för samtyckes- eller avtalsbaserad behandling. Du har rätt att få uppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att bli bortglömd: Du har rätt att begära att Telia raderar uppgifter om dig, bland annat om (i) du anser dem vara onödiga för de syften som beskrivs ovan, (ii) du återkallar ditt samtycke, (iii) du anser att Telia behandlar dina personuppgifter i olagligt sätt eller (iv) du motsätter dig användningen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyften.
 • Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter har du rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Utöver det ovanstående har du rätt att förbjuda att person- och kontaktuppgifter publiceras och lämnas ut till kontaktinformationstjänster (s.k. hemligt nummer).

Hur får du veta om Dataskyddspolicyn ändras?

Vi uppdaterar denna Dataskyddspolicy vid behov allt efter som vår verksamhet och våra Tjänster utvecklas. Vi uppmanar dig att regelbundet kontrollera den nyaste versionen av policyn på våra webbsidor.

Om det förekommer skillnader mellan översättningar är det de finskspråkiga som gäller.

Hur kan du utnyttja dina rättigheter och kontakta oss?

Du kan utnyttja den registrerades alla rättigheter genom att logga in på telia.fi och i Minun Telia-appen.

Logga in i tjänsten genom att använda länken ovan eller gå till webbplatsen www.telia.fi. Ytterligare information får du även av Telias kundtjänst, per telefon 020 690 400 eller i Telia Kauppa.

Frågor som hänför sig till behandlingen av personuppgifter eller Dataskyddspolicyn kan sändas till någon av adresserna nedan.

Personuppgiftsansvarig

Telia Finland Oyj
Industrigatan 15, Helsingfors
PB 106, 00051 TELIA
FO-nummer 1475607-9

Riksomfattande växelnummer 020401 (vid samtal från utlandet +358 20401)
Dataskyddsombud: tietosuoja-telia@teliacompany.com
Kundtjänst och telefon 020 690 400

Reklamation och begäran om utnyttjande av rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter:

Telia Finland Oyj
Kundtjänst
PB 0400
65101 Vasa

Om Telia enligt dig har agerat i strid med Dataskyddspolicyn eller gällande lag, har du rätt att reklamera detta. Du kan även lämna ett klagomål till dataombudsmannen, som övervakar att personuppgifter behandlas lagenligt, eller till Kommunikationsverket, som övervakar att förmedlingsuppgifter behandlas lagenligt i Finland.

Telia har förbundit sig att bedriva ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet. Om du misstänker att Telia agerat i strid med lagen eller Dataskyddspolicyn, kan du även rapportera detta konfidentiellt via TeliaCompanys Speak-Up Line -kanal (ett så kallat whistleblower-system).

Om du har frågor eller vill diskutera hur Telia Company sköter ditt dataskydd, vänligen kontakta dataskyddsombudet i vår koncern på adressen DPO -TC@teliacompany.com.

Telia Company-koncernens dataskydd: https://www.teliacompany.com/en/about-the-company/privacy

Lagar som tillämpas på behandling av person- och förmedlingsuppgifter

EU:s allmänna dataskyddsförordning

Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation