Suomeksi

Lainsäädännöstä johtuvat keskeisimmät muutokset yleisiin sopimusehtoihin

 1.2.2021

 • Lisätty asiakkaalle ennen sopimusta annettavista ennakkotiedoista ja niiden muotovaatimuksista sekä sopimustiivistelmästä (kohta 2.1.)
 • Poistettu teleyrityksen oikeus vaatia vakuuttaa sopimussuhteen aikana (2.2).
 • Teleyrityksellä on velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle jo ennen palvelun euromääräisen käyttörajan täyttymistä (2.3)
 • Asiakas on jatkossa velvollinen maksamaan viestintäpalvelusopimukseen perustuvat maksut vasta siitä lukien, kun yhteys on käytettävissä ( 3.1ja 5.1)
 • Asiakkaan vastuuta palvelun käytöstä täsmennetty, jos hän on luovuttanut palvelun kolmannen osapuolen käyttöön 4.2 ja 7.1)
 • Teleyrityksen oikeutta rajoittaa ja muokata internetliikennettä sekä ryhtymään toimiin tietoturvasta huolehtimiseksi on täsmennetty (4.2, 4.4 ja 4.5)
 • Yleiseen hätänumeroon soitettaessa soittajan paikannus on mahdollista ilman SIM-korttia (4.4)
 • Lisätty EU- ja ETA-alueella verkkovierailua koskevat periaatteet (4.6)
 • Sijaintitietojen käsittelyoikeutta palvelujen tarjoamiseksi ja hyödyntämiseksi täsmennetty (8.1)
 • Teleyrityksellä ei ole jatkossa irtisanomisen seurauksena oikeutta saada takaisin kytkykaupan yhteydessä luovutettu päätelaite (11.1) Jos asiakas haluaa sopimuksen päättyessä pitää itsellään sopimukseen sisältyvän päätelaitteen, teleyritys perii päätelaitteesta enintään korvauksen, joka vastaa laitteen käypää arvoa tai jäljellä olevalta sopimuskaudelta perittävää maksua (11.3).
 • Poistettu kohta, jonka mukaan asiakkaan purkuoikeus voi kohdistua vain siihen palveluun, johon viivästys tai virhe kohdistuu (11.2)
 • Teleyrityksellä ei ole enää oikeutta irtisanoa viestintäpalvelusopimusta, jos asiakas tai käyttäjä on tuomittu viestintäpalvelua hyväksikäyttäen tietoliikenteen häiritsemisestä (kohta 11.2)
 • Jos asiakas on maksanut ennakkoon palveluista ja asiakas vaihtaa internetyhteyden tai viestintäpalvelun, esimerkiksi prepaid-liittymän, palveluntarjoajaa, luovuttavan teleyrityksen on asiakkaan pyynnöstä palautettava ennakolta maksettu, käyttämättä jäänyt saldo. Teleyrityksellä on oikeus periä palauttamisesta maksu, joka saa olla enintään palauttamisesta aiheutuneiden todellisten kustannusten suuruinen (11.3).
 • Täsmennetty kohtaa, että jonkin sopimusehdon pätemättömyys ei kategorisesti aiheuta muiden sopimusehtojen pätemättömyyttä (kohta 13).
 • Lisätty kohta, jonka mukaan asiakkaalla ei ole oikeutta purkaa määräaikaista sopimusta, jos sopimusehtoja muutetaan lainsäädännön muutoksen tai viranomaispäätöksen perusteella (11.2).
 • Teleyrityksen muuttaessa sopimusehtoja, asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus tai palvelu päättymään kahden viikon kuluttua irtisanomisesta, kun aiemmin se oli mahdollista päättää heti (12).
 • Täsmennetty asiakkaan irtisanomisoikeutta sopimuksen muutostilanteessa, joka johtuu lainsäädännön muutoksesta (12).

Yleiset toimitusehdot 1.2.2021 alkaen (pdf)

På svenska

De centralaste ändringarna av de allmänna villkoren till följd av lagstiftningen

 1.2.2021

 • Tillägg: förhandsuppgifter som ges till kunden innan ett avtal ingås och formkrav i anslutning till det, samt om avtalssammanfattningen (2.1).
 • Strykning: telebolagets rätt att kräva säkerheter under ett avtalsförhållande (2.2).
 • Telebolaget är skyldigt att meddela kunden redan innan tjänstens utgiftsgräns i euro är uppfyllt (2.3).
 • I fortsättningen är kunden skyldig att betala avgifterna som baserar sig på avtalet om kommunikationstjänster först från den tidpunkt som anslutningen är tillgänglig (3.1 och 5.1).
 • Kundens ansvar för användningen av tjänsten har preciserats för de fall som denna har gjort tjänsten tillgänglig för tredje part (4.2 och 7.1).
 • Teleföretagets rätt att begränsa och modifiera internettrafiken och att vidta åtgärder för att garantera datasäkerheten har preciserats (4.2, 4.4 och 4.5).
 • Den som ringer det allmänna nödnumret kan positioneras utan SIM-kort (punkt 4.4).
 • Tillägg: principer för roaming inom EU och EES (4.6).
 • Rätten att behandla lokaliseringsuppgifter för tillhandahållande och utnyttjande av tjänster har preciserats (8.1).
 • Ett telebolag har i fortsättningen inte rätt att som en följd av uppsägning återkräva terminalutrustning som överlåtits som kopplingsförbehåll (11.1) Om kunden vill behålla den terminalutrustning som ingår i avtalet när avtalet upphör, ska telebolaget avkräva en ersättning som motsvarar terminalutrustningens gängse värde eller avgifterna för återstoden av avtalsperioden (11.3).
 • Strykning: punkten om att kundens rätt att häva ett avtal endast kan gälla den tjänst som påverkats av en försening eller ett fel (11.2).
 • Ett telebolag har inte längre rätt att säga upp ett avtal för en kommunikationstjänst, om kunden eller användaren har dömts för störande av datakommunikation genom att använda ifrågavarande kommunikationstjänst (11.2).
 • Om kunden har betalat i förskott för tjänster och kunden byter tjänsteleverantör för en internetförbindelse eller kommunikationstjänst, till exempel ett prepaid-abonnemang, måste det överlåtande telebolaget på kundens begäran återbetala det förbetalda outnyttjade saldot. Telebolaget har rätt att ta ut en avgift för återbetalningen, som inte får överstiga de faktiska kostnaderna för återbetalningen (11.3).
 • Precisering: punkten om att ogiltigheten hos ett avtalsvillkor inte kategoriskt orsakar ogiltighet hos övriga avtalsvillkor (13).
 • Tillägg: kunden har inte rätt att säga upp ett tidsbundet avtal, om avtalsvillkoren ändras på grund av en ändring i lagstiftningen eller ett myndighetsbeslut (11.2).
 • Om telebolaget ändrar avtalsvillkoren, har kunden rätt att säga upp avtalet eller tjänsten med två veckors uppsägningstid, medan det tidigare var möjligt att säga upp avtalet för att upphöra omedelbart (12).
 • Precisering: gällande kundens uppsägningsrätt när ett avtal ändras på grund av en ändring i lagstiftningen (12).

Leveransvillkor fr.o.m. 1.2.2021 (pdf)

In English

Key changes to the terms of agreement because of legislation

Feb 1, 2021

 • Added section on a summary of the agreement and information that needs to be provided to the customer before an agreement is entered into, including the form of this information (section 2.1).
 • Removed the right of the telecom operator to require a security deposit during the contractual relationship (2.2).
 • The telecom operator is obliged to provide notice to the customer before the service’s euro-denominated usage limit is reached (2.3).
 • In the future, the customer is liable to make the payments related to the communications service agreement only after the connection is usable (5.1 and 3.1).
 • The customer’s responsibility for the use of the service is specified in more detail in cases where the customer has assigned the service for a third party to use (4.2 and 7.1).
 • The right of the telecom operator to restrict and modify Internet traffic and to take action to ensure information security has been specified further (4.2, 4.4 and 4.5).
 • When calling the general emergency number, it is possible to position the caller without a SIM card (4.4).
 • Added roaming principles for the EU and EEA (4.6).
 • Further specified the right to process location data in order to provide and utilise services (8.1).
 • In the future, the telecom operator does not have the right to receive a terminal device given in connection with bundle sales (11.1). If the customer wishes to keep a terminal device included in the agreement upon the expiry of the agreement, the telecom operator will charge a fee equal to at most the current value of the device or the fee charged for the remaining contract period (11.3).
 • Removed the section according to which the customer’s right of cancellation can only apply to the service that the delay or error applies to (11.2).
 • The telecom operator no longer has the right to terminate a communications service agreement if the customer or user has been convicted of interference with communications using the communications service (section 11.2).
 • If the customer has paid for services in advance and changes the service provider of the Internet connection or communications service, e.g., prepaid subscription, the assigning telecom operator must, upon the customer’s request, refund any unused balance paid in advance. The telecom operator has the right to charge a fee for the refund, amounting to at most the actual costs incurred by the refund (11.3).
 • Further specified the item in that the invalidity of an individual clause of agreement does not categorically render any other clauses invalid (section 13).
 • Added the item according to which the customer does not have the right to cancel a fixed-term agreement if the terms of agreement are changed because of legislative changes or on the basis of an official decision (11.2).
 • If the telecom operator amends the terms of agreement, the customer has the right to terminate the agreement or service effective two weeks after notice of termination, while previously it was possible to terminate the agreement with immediate effect (12).
 • Further specified the customer’s right of termination in change of contractual changes resulting from legislative changes (12).

Delivery Terms as of February 1, 2021 (pdf)