Telia Cygaten tietosuojalausunto

Päivitetty 25.9.2020

Me Telia Cygatella ymmärrämme, että yksityisyyden suoja on tärkeää. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan yksityisyyttä. Asiakkaamme uskovat käsiimme heidän luottamuksellisia tietojaan ja olemme velvollisia toimimaan tämän luottamuksen mukaisesti joka päivä. 

Tässä tietosuojalausunnossa kerromme:
 • kuinka keräämme henkilötietojasi
 • mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta
 • mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi
 • millä tavalla suojaamme ja turvaamme henkilötietosi
 • kenelle luovutamme henkilötietojasi
 • kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi
 • miten tietosuojalausuntoon tehdään muutoksia
 • mitä oikeuksia ja valinnanmahdollisuuksia sinulla on henkilötietojesi käsittelyn suhteen.
 • Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.


Määritelmät

Anonymisoitu tieto tarkoittaa tietoa, joka ei enää ole yhdistettävissä henkilöön, koska kaikki tunnistettavat elementit on poistettu.

Asiakas on palveluidemme tilaaja-, ostaja-, käyttäjäyhteisön tai potentiaalisen asiakkaan kontaktihenkilö. Asiakas voi olla myös sopimussuhteessa olevan organisaation valtuuttama henkilö, muu vastuuhenkilö tai asianomainen taho. Telia Cygateen sopimussuhteessa oleva yhteisö vastaa siitä, että kaikki kontaktihenkilöt ovat tietoisia ja ymmärtävät Tietosuojalausunnon sisällön.

Henkilötieto on tieto, joka voidaan suoraan tai välillisesti yhdistää yksittäiseen henkilöön. Käsittelemämme henkilötietotyypit on kuvattu jäljempänä Tietosuojalausunnossa.

Henkilötietojen tarkastuspyyntö tarkoittaa asiakkaan edustajan Telia Cygatelle lähettämää pyyntöä, jossa pyydetään muuttamaan, päivittämään, tarkastamaan tai poistamaan kyseisen henkilön tietoja.

Oikeutettu etu tarkoittaa sitä, että voimme käsitellä asiakkaan henkilötietoja, kun käsittely on Telia Cygaten ja asiakkaan edun mukaista. Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, kun Telia Cygate on sopimussuhteessa asiakkaan kanssa ja suorittaa liiketoimintaansa liittyviä tehtäviä.

Palvelu tarkoittaa mitä tahansa Telia Cygaten tarjoamaa tuotetta ja palvelua, jota asiakas voi tilata, ostaa, käyttää tai vastaanottaa

Pseudonymisoitu tieto tarkoittaa tietoa, joka ei käyttötarkoituksessaan ole yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön, mutta henkilö on tunnistettavissa, mikäli tietoja yhdistellään toisaalla sijaitsevien tietojen kanssa.

Rekisterinpitäjä on ihminen tai organisaatio, joka määrittelee, mihin tarkoituksiin ja millä tavalla henkilötietoa käsitellään.

Rekisteröity on henkilö, jota henkilötieto koskee.

Välitystieto tarkoittaa tietoa, jota käsitellään viestintäverkossa viestin välittämiseksi tai palvelun laskuttamiseksi. Viestintäpalveluiden käytön yhteydessä syntyviä tietoja ovat esimerkiksi viestinnän osapuolia ja päätelaitetta koskeva tieto, viestinnän alkamis- ja loppumisaika, kesto ja viestin reitittyminen, tiedonsiirtoprotokolla, siirretty datan määrä, liittymän tai päätelaitteen sijainti tietyn tukiaseman alueella tai muu paikkatieto, taikka muu vastaava tieto jota käsitellään viestintäverkossa viestien siirtämiseksi, jakamiseksi tai välittämiseksi. Mikäli välitystieto on suoraan tai välillisesti yhdistettävissä henkilöön katsotaan se myös henkilötiedoksi.

Kuinka keräämme henkilötietojasi?

Telia Cygate tarjoaa monenlaisia Palveluita. Keräämämme henkilötiedot ovat riippuvaisia Palveluista, joita asiakas käyttää. Henkilötietoja kerätään asiakkaan yhteyshenkilöltä (esim. Palvelun pääkäyttäjä) sekä asiakkaan edustajilta ja työntekijöiltä itseltään.

Keräämme henkilötietoja, jotka:

 • Asiakkaidemme kontaktihenkilöt antavat meille asioidessaan kanssamme esimerkiksi silloin kun ostavat, käyttävät tai kirjautuvat Palveluihimme, tilaavat uutiskirjeemme tai ovat meihin yhteydessä
 • syntyvät Palvelun käytön yhteydessä, lain sallimissa rajoissa, esimerkiksi silloin kun asiakkaan henkilöt käyttävät viestintäverkkoamme ja muita Palveluita (esim. puhelun soittamisen ja sähköpostin lähettämisen yhteydessä, verkkosivuilla  käydessä tai palveluun kirjautuessa)
 • Saamme muualta kuten yhteistyökumppaneiltamme tai muista julkisista lähteistä.
 • Henkilötietojen luovuttaminen Telia Cygatelle ei ole pakollista, mutta mikäli asiakkaamme päättää olla luovuttamatta henkilötietoja, emme välttämättä voi tarjota pääsyä Palveluihimme.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

 • Perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero), yrityksen nimi, toivottu yhteydenpitotapa, arvo tai ammatti, vastuuasema tai työtehtävä, mahdollisesti sosiaalisen median tunnistetiedot
   
 • Telia Cygaten palveluihin ja portaaleihin rekisteröitymisen ja kirjautumisen yhteydessä kerättävät ja luotavat tiedot, kuten tunnuksen luontiaika, käyttäjätunnus ja asiakkaalle toimitettava salasana
   
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten palvelua, tuotteita ja tilauksia koskevat, niihin liittyvät ja niiden toimittamiseksi tarvittavat tiedot, tilaaja- ja käyttäjätiedot, laskutukseen, luotonvalvontaan ja maksamiseen liittyvät tiedot, pankkiyhteystiedot, asiointia koskevat tiedot (valtakirjat, valtuutukset) asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvät tallenteet kuten esimerkiksi puhelut sekä sähköposti- ja chat-viestit asiakaspalveluun, palauteviestit, turvakameran videotallenne mahdollisesta vierailusta toimipisteessämme
   
 • Telia Cygaten verkkosivujen ja mobiilisovellusten käytöstä syntyvät tiedot
   
 • Viestintäpalveluiden ja muiden Palveluiden käytön yhteydessä syntyvät tiedot kuten puheluita ja sähköposteja koskevat välitystiedot, tieto viestinnän osapuolista, yhteyden tapahtuma-aika, tiedonsiirtoprotokolla, sijaintitieto ja päätelaitetta koskeva tieto
   
 • Muut Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot, myös evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla internet- ja mobiiliselailun yhteydessä mahdollisesti kerättävät henkilötiedot. Tarkemman kuvauksen evästeistä ja verkkopalvelussa kerättävästä tiedosta löydät evästepolitiikastamme tämän dokumentin lopussa.
   
 • Telia Cygaten järjestämiin tapahtumiin, kilpailuihin ja arvontoihin ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot
   
 • Suoramarkkinointikampanjoita koskevat tiedot, suoramarkkinointiin liittyvät luvat ja -kiellot, kiinnostuksen kohteet, uutiskirjeiden ja tapahtumakutsujen tilaukset, suoramarkkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
   
 • Myynnin ja asiakaspalvelun soittamien puheluiden tallenteet toimeksiantojen vahvistamiseksi tai palvelun kehittämiseksi
   
 • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot.

Kuinka käytämme henkilötietoja?

Me Telia Cygatella keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja, joita tarvitaan liiketoimintamme harjoittamiseen, tehokkaaseen asiakaspalveluun ja tarkoituksenmukaisiin kaupallisiin toimiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu useimmiten kanssamme tehtyyn sopimukseen tai Telia Cygaten oikeutettuun etuun palveluiden käyttämisen ja tarjoamisen yhteydessä. Telia Cygatella on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi sekä Asiakkaidemme palvelemiseksi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kohdistetun markkinoinnin ja mainonnan. Voimme käsitellä henkilötietoja myös lakiin perustuen. Lisäksi voimme käsitellä henkilötietoja kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin olemme saaneet sinulta suostumuksen. Suostumuksen pyytämisen yhteydessä kerromme, mitä henkilötietojen käsittelyä varten antama suostumus merkitsee ja miten suostumuksen voi peruuttaa.

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on kerätä, käsitellä ja varmentaa henkilötiedot ennen sopimuksen tekemistä sekä dokumentoida, hallinnoida ja toteuttaa sopimuksen mukaiset tehtävät.

Esimerkkejä sopimuksen täytäntöön panemiseen liittyvistä tehtävistä:

 • Telia Cygatelta hankittujen laitteiden ja palveluiden toimitus ja laskutus
 • Huolto-, tuki- ja asiakaspalveluasiat sopimusaikana

Käsittelemme henkilö- ja välitystietoja myös teknisten vikojen ja virheiden havaitsemiseksi sekä kaikkien Palveluidemme, tietojärjestelmiemme ja viestintäverkkojemme tietoturvasta huolehtimiseksi sekä niiden toimivuuden testaamiseksi. Tarvittaessa voimme käsitellä henkilötietoja myös Palveluihin liittyvien väärinkäytösten havaitsemiseksi tai estämiseksi. Me voimme myös tietoturvatarkoituksessa kerätä tietojasi Palveluiden käytöstä, esimerkiksi onnistuneista ja epäonnistuneista kirjautumisista Palveluihimme, jotka edellyttävät rekisteröitymistä. Voimme käsitellä välitystietoja viestintäpalvelun teknistä kehittämistä varten kuten optimoidaksemme viestintäverkkojen toimintaa. 

Kenelle luovutamme henkilötietoja?

Voimme luovuttaa henkilötietojasi voimassa olevan lain edellyttämissä ja sallimissa tilanteissa. Voimme myös käsitellä anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun henkilönä. Tällaista tietoa voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös muihin kuin Tietosuojalausunnossa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Voimme luovuttaa henkilötietoja seuraaville tahoille:

Telia Cygaten kanssa samaan konserniin (Telia Company) kuuluville yhtiöille sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Konserniyhtiömme voivat käyttää henkilötietojasi tässä lausunnossa määriteltyihin tarkoituksiin mukaan lukien markkinoidakseen tuotteitaan tai palveluitaan sinulle.

Telia Cygaten puolesta toimiville alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti. Tässä tarkoitettuja käsittelijöitä ovat mm. IT-palveluntarjoajat, tavarantoimittajat, laitehuoltokumppanimme sekä markkinointia lukuumme suorittavat markkinointitoimistot.

Henkilötietoja puolestamme käsittelevät kumppanit voivat olla sijoittautuneet Suomen, Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirtäessämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle varmistamme sopimuksin (esimerkiksi käyttämällä EU:n Komission mallisopimuslausekkeita) tai muutoin, että siirrot toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi huolehdimme ja edellytämme myös käsittelijämme huolehtimaan tällöinkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina huolimatta siitä siirretäänkö niitä EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

Muille palveluntarjoajille, jotka tarjoavat tai ovat sitoutuneet toimittamaan sinulle palveluita. Palvelu voidaan toimittaa esimerkiksi vika- tai häiriötilanteissa.

Muille kolmansille osapuolille suostumuksellasi, joka on voitu saada esimerkiksi tietyn palvelun yhteydessä.

Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä taikka muutoin lainsäädännön edellyttämissä tai sallimissa tilanteissa. Luovutus tapahtuu tällöin lain nojalla tai tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä.

Liiketoimintajärjestelyissä, kuten sulautumisten ja erilaisten liiketoimintakauppojen tai -siirtojen yhteydessä.


Miten suojaamme ja turvaamme henkilötietoja?

Tietoturva ja asiakastietojen turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Työskentelemme jatkuvasti asiakkaidemme oikeuksien turvaamiseksi. Huolehdimme henkilökunnan, tietojen, tietojärjestelmien sekä sisäisten ja yleisten viestintäverkkojen kuin myös toimistojen ja teknisten tilojen turvallisuudesta. Erityistä huomiota kiinnitämme käsittelemiemme tietojen kuten henkilötietojesi turvaamiseen.

Telia Cygatella on käytössään asianmukaiset organisatoriset ja tekniset turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme hallussamme olevia tietoja väärinkäytösten, katoamisen, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi rajatuin käyttöoikeuksin ainoastaan ne, joiden työnsä puolesta tulee henkilötietoja käsitellä. Tietoihin pääsemistä rajoitetaan teknisesti käyttöoikeusryhmin ja käyttäjittäin.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen Tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastietosi ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

Sopimussuhteen perusteella käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti sopimussuhteen voimassaoloajan tai niin kauan kuin palveluiden toimittaminen edellyttää. Sopimussuhteen tai palveluiden toimittamisen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niille on tarvetta esimerkiksi keskeneräisten asioiden, laskutuksen, reklamaatioiden tai takuuaikojen puitteissa.

Pääsääntöisesti tietojen säilytysaika on vähintään kolme vuotta ja maksimissaan kuusi vuotta siitä, kun asiakassuhde on päättynyt. Yksittäisten tietotyyppien osalta säilytysajat voivat olla myös lyhempiä.

Oikeutetun edun perusteella käsiteltäviä henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Mikäli asiakas voi vastustaa käsittelyä, poistetaan tiedot kun asiakkaan vastustusta koskeva pyyntö on käsitelty ja vastustus hyväksytty. Tällaista oikeutetun edun piiriin kuuluvaa käsittelyä voi olla esimerkiksi suoramarkkinointi asiakkaalle sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Lakisääteisten velvoitteiden perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin laissa edellytetään. Velvoitteita henkilötietojen säilyttämisen osalta on asetettu esimerkiksi kirjanpito- tai rahanpesulainsäädännössä sekä sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa.

Suostumuksen perusteella käsiteltävien henkilötietojen säilytysaika määräytyy käsittelytarkoituksen mukaan. Suostumusta pyydetään esimerkiksi asiakastapahtumien yhteydessä tai markkinointiviestien lähettämisen yhteydessä.


Yksityisyyden suojaan liittyvät muutokset

Rekisterinpitäjänä Telia Cygaten tulee taata jokaiselle rekisteröidylle tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet omaan henkilötietoonsa. 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi

Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietoja, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin.  Asiakkaillamme on oikeus tarkastaa tietonsa veloituksetta kerran puolessa vuodessa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, on oikeus asiakkaalla oikeus pyytää tietojen korjaamista.

Oikeus pyytää tietojen poistamista (oikeus tulla unohdetuksi)

Telia Cygatea voi pyytää poistamaan omat henkilötiedot, mikäli:

 • Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä
 • Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä
 • Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa
 • Telia Cygaten katsotaan käsittelevän henkilötietoja lainvastaisesti
Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Jos kiistät tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Telia Cygaten oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, profilointi mukaan lukien, on mahdollista vastustaa. Telia Cygate voi kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen Telia Cygaten pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin voi aina vastustaa.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on mahdollisuus pyytää Telia Cygatelta omia henkilötietojasi, jotka on toimitettu Telia Cygatelle suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Tiedot on mahdollista saada jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja asiakkaalla on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus antaa ja peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus antaa tai peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Telia Cygatelle toimitetut henkilötietojen tarkastuspyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Huomaathan, että henkilöllisyytesi varmistamiseksi ja pyynnön kohteena olevien tietojen toimittamiseksi on mahdollista, että sinua pyydetään vierailemaan Telia Cygaten toimipisteessä.

Muutokset tietosuojalausuntoon

Parannamme ja kehitämme palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojalausuntoon saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version lausunnosta verkkosivuiltamme.

Kuinka olla meihin yhteydessä

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset ja tarkastuspyynnöt sekä Tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää osoitteeseen

Telia Cygate Oy
Asiakaspalvelu
PL 510
00051 TELIA

tietosuoja@teliacygate.fi

Tietosuojavastaava:
tietosuoja-telia@teliacompany.com
 

Telia Company on sitoutunut harjoittamaan vastuullista ja kestävää liiketoimintaa. Jos epäilet Telian Companyn toimineen lain tai Tietosuojalausunnon vastaisesti, voit raportoida asiasta luottamuksellisesti myös Telia Companyn Speak-Up Line -kanavan (ns. whistleblowing-järjestelmä) kautta.

Mikäli Sinulla on kysyttävää tai keskusteltavaa siitä, miten Telia Company huolehtii tietosuojastasi, ota ystävällisesti yhteyttä konsernimme tietosuojavastaavaan osoitteessa DPO-TC@teliacompany.com.

Telia Company -konsernin tietosuoja

Kuinka käytämme evästeitä?

Kuten monet muutkin verkkosivut, verkkosivumme hyödyntävät evästeitä. Evästeiden avulla voimme selvittää sivujemme suosituimmat osiot, millä sivuilla käyttäjät vierailevat ja kuinka pitkään. Kerättyä tietoa käytetään esimerkiksi Palveluiden tarjoamiseksi, kehittämiseksi ja analysoimiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen Telia Cygaten tai sen kumppaneiden tarjoamissa palveluissa tai tietoverkoissa.

Evästeen tallentumisen voi estää muuttamalla selaimen asetuksia. Joissakin tapauksissa tämä voi johtaa siihen, että verkkosivujemme selailu hidastuu tai pääsy jollekin sivulle estyy kokonaan.

Käytämme evästeiden avulla kerättyjä tietoja tyypillisesti seuraaviin tarkoituksiin:

Toiminnalliset evästeet ja Palveluiden tuottaminen: Evästeet ovat olennaisen tärkeitä verkkosivujemme ja sähköisten Palveluidemme toiminnan kannalta ja ne mahdollistavat sujuvan käyttökokemuksen. Käyttäjän ei esimerkiksi halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointivalintoja joka kerta kirjautuessaan Palveluumme.

Palveluiden kehitys: Seuraamalla evästeiden käyttöä voimme parantaa verkkosivujemme ja sähköisten Palveluidemme toimintaa. Saamme esimerkiksi tietoa mitkä ovat sivujemme suosituimmat osat, mihin käyttäjät suuntaavat tai miltä verkkosivulta he saapuvat ja kuinka kauan he viipyvät sivuillamme.

Analysointi: Käytämme evästeitä verkkosivujen ja sähköisten Palveluiden kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mainonnan tehokkuuden laskemisessa. Voimme kerätä tietoa esimerkiksi markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä kuten siirrytty verkkosivullemme.

Markkinoinnin kohdistaminen: Evästeiden avulla voimme kerätä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseksi luomalla erilaisia kohderyhmiä. Telia Cygaten verkkosivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolien verkkosivuille, tuotteisiin ja palveluihin sekä kolmansien ns. yhteisöliitännäisiä. Näihin Telia Cygaten verkkosivuilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin ja sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen tietosuojalausuntoa. Suosittelemme tutustumaan asianomaisen kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöihin.