Ripe-databasen

Uppdaterad 25.3.2021

Telia behandlar och lämnar ut personuppgifter i vissa situationer för att ge tillgång till och administrera internetresurser (t.ex. IP-adresser och AS-nummer). Vi rekommenderar att du läser informationen om dataskydd nedan.

Vi ber dig observera att Kunden som resursinnehavare är ansvarig för att alla personer vars personuppgifter överlämnas till Telia på förhand har fått tillräcklig information om behandlingen och överlåtelsen av deras uppgifter samt om deras rättigheter avseende dataskydd på ett sätt som är tillämpligt enligt gällande dataskyddslagar.

1. Varför insamlar, behandlar och överlåter Telia personuppgifter?

Som ett lokalt internetregister och som tjänsteleverantör bekräftar Telia IP-förfrågningar samt administrerar och uppdaterar i RIPE-databasen (Whois-databasen) all information som hänför sig till ärendet, inklusive kontaktinformation om Kunden och Kundens kontaktpersoner. Vidare är behandling av personuppgifter nödvändig på grundval av avtalsförhållandet mellan Telia och Kunden, till exempel för att hantera beställningar och behandla utredningar och reklamationer relaterade till tjänsten.

I administrationen av internetresurser är Telia skyldigt att följa praxis av RIPE och att överlåta viss information till RIPE.

Telia kan också förvara personlig information baserad på Telias tvingande och legitima intressen, till exempel för att förebygga missbruk och skydda rättsliga krav.

Kunden ansvarar för och ser till att de personuppgifter som lämnats till Telia är korrekta och lagligt insamlade och att personerna i fråga har fått information om behandling av uppgifter och deras rättigheter avseende deras dataskydd i enlighet med vad som krävs enligt gällande dataskyddslagar. Telia raderar personuppgifter på Kundens begäran i enlighet med det som konstateras nedan i punkt 5.

2. Vad är RIPE och hur används RIPE-databasen (Whois-databasen)?

RIPE NCC = Regionalt internetregister.
RIPE = Internetforum som beslutar om gemensam handlingspraxis.

RIPE NCC verkar som ett regionalt register över internetresurser i Europa och administrerar därmed funktionerna i den offentliga RIPE-databasen (Whois-databasen). Alla Internetresursöverföringar måste registreras i den offentliga RIPE-databasen, som också innehåller kontaktinformationen för resursinnehavarens kontaktpersoner.  

Denna funktion är viktig för internets globala funktioner. Den säkerställer internetresursernas individualitet i offentliga nät, vilket är väsentligt med tanke på deras ändamålsenliga funktion. Publiceringen av registreringsinformation i RIPE-databasen garanterar också insynen i tilldelningen av ändamålsenliga internetresurser. RIPE-databasen innehåller information till exempel för att underlätta samordningen av nätoperatörernas verksamhet (lösa nätverksproblem, meddela avbrott etc.) och detta syfte berättigar publicering av personuppgifter i RIPE-databasen.

Dessutom underlättas internetsamordningen av upprätthållandet av kontaktinformation om personer som är ansvariga för vissa internetresurser eller tillhandahåller tekniskt stöd till exempel för nätverk som behöver det. Denna information behövs också om något går fel. Eftersom ett av syftena med RIPE-databasen är att ge information om resursinnehavaren har RIPE-forumet beslutat att en person som innehar en internetresurs inte kan vara anonym.

3. Vilka uppgifter sparas i/publiceras RIPE-databasen?

Den offentligt tillgängliga RIPE-databasen innehåller information om internetresurser (IP-adresser och AS-nummer), och i synnerhet information om organisationer eller personer som innehar Internetresurser inklusive deras kontaktinformation. RIPE-databasen innehåller även kontaktinformation om dem som ansvarar för nätverken för internetresurser och/eller personer som ansvarar för att upprätthålla informationen i RIPE-databasen.

Det gäller oftast följande uppgifter om resursinnehavarnas administrativa och tekniska kontaktpersoner: namn, e-postadress, telefon- och faxnummer samt postadress för resursinnehavarna och de kontaktpersoner de utsett.

Det är resursinnehavarens ansvar att se till att all kontaktinformation alltid är aktuell.

4. Hur länge sparas och publiceras personuppgifter?

Telia sparar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att leverera Telias internettjänst och högst tre år efter det att tjänsten (t.ex. en IP-anslutningstjänst som berättigar till en fast publik IP-adress) har upphört.

Personuppgifter som finns i RIPE-databasen sparas så länge som Telias internettjänst som berättigar till resurser används.

5. Var lagrar och behandlar Telia personuppgifterna?

Telia lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige när de administrerar denna tjänst.

6. Korrigering och radering av personuppgifter

Om Kundens kontaktperson vill få sina personuppgifter raderade hos Telia och/eller RIPE-databasen, ska Kunden kontakta oss via e-post på adressen lir@telia.fi eller via den allmänna kundsupporten.

Observera att kunden vid begäran om att en kontaktpersons uppgifter ska raderas är ansvarig att meddela uppgifter av en ersättande  kontaktperson  innan begäran om radering kan behandlas. Om aktuell ny kontaktinformation inte lämnas resulterar det till att  internetresurserna kan strykas ur registret.

7. Närmare information om RIPE-databasens dataskydd

Du kan läsa mer om RIPE-databasens dataskydd på RIPEs webbplats.

8. Ytterligare information om Telias dataskyddspraxis

Telias dataskyddspraxis och kontaktinformation finns här: telia.fi/tietosuoja.