Päättäjälle

Olet tärkeässä asemassa varmistamassa, että lapsen oikeudet toteutuvat digitaalisissa ympäristöissä. Digitaaliset ympäristöt ovat tärkeä osa lasten ja nuorten elämää, ja heillä on oikeus osallistua ja tulla kuulluksi omaa elämäänsä koskevissa asioissa.

Tehdään yhdessä digiloikka, joka huomioi lapsen oikeudet

Nuorille digitaalisuus on valtava mahdollisuus ja voimavara. Mahdollisuutta digitaitoiseen sukupolveen Suomella ei ole varaa hukata, ja lapsen oikeudet tulee ottaa huomioon, kun tehdään päätöksiä, jotka liittyvät tietoyhteiskuntaan ja sen kehittämiseen.

Tutustu tällä sivulla keinoihin, joilla voimme taata lasten oikeuksin toteutumisen digimaailmassa.

1. Vahvistetaan yksityisyyttä ja varmistetaan, että tieto on lapselle sopivaa

Varmistetaan jokaiselle lapselle pääsy verkkoon ja palveluiden ääreen. Pidetään huoli, että erityisen haavoittuvassa asemassa olevat lapset otetaan huomioon. Lapsille ja nuorille tärkeiden palveluiden on oltava kaikkien lasten saatavilla siten, että niiden käyttöehdot ovat lapselle kohtuulliset, ja palveluiden on oltava luotettavia ja helppokäyttöisiä.

Otetaan lapset mukaan palveluiden kehittämiseen aina kun se on mahdollista. Lapsille on oltava tarjolla erilaisia kuulemisen ja kehittämisen kanavia digitaalisessa ympäristöissä. Asiakkaita ja erityisesti lapsia huomioidaan muutosvaiheissa, kun heidän käyttämänsä palvelut kehittyvät ja muuttuvat. Ei tehdä palveluihin lapsen tietämättä muutoksia, jotka heikentävät hänen turvallisuuttaan palvelussa.

Tuotetaan selkeämpiä sisältöjä ja palveluita lapsille. Lapsella on oikeus saada tietoa ja palveluita itselleen sopivalla tavalla. Useimmiten video ja kuva ovat parempia viestintäkeinoja kuin teksti. Sähköisissä palveluissa huomioimme erilaisten lapsikäyttäjien tarpeita mahdollisimman monipuolisesti. Lapset toivovat usein selkeää, yksinkertaista, turvallista ja nopeaa tapaa toimia verkossa – tehdään siis sellaisia palveluita, joissa nämä toteutuvat.

Otetaan huomioon se, että lapset eivät välttämättä hahmota oikeuksiaan kuluttajina eivätkä tunnista mainonnan ja tietosisältöjen eroa, kun heille tarjotaan peli- ja viihdepalveluita. Autetaan lasta huomioimaan roolinsa kuluttajana digitaalisissa medioissa.

2. Vahvistetaan lapsen osaamista

Vahvistetaan lapsen luottamusta omiin digitaalisiin taitoihin. Opetellaan itse suhtautumaan digitaalisuuteen myönteisesti ja välttämään uhkakuvien aiheetonta korostamista. Kannustetaan eri tavoin lapsia hyödyntämään internetiä monipuolisesti ja luovasti: hyviä esimerkkejä ovat koodikoulut, pelipajat ja muut positiiviset vapaa-ajan näpertelymahdollisuudet, joissa lapset voivat harjoittaa digitaalisia taitoja yhdessä muiden kanssa. Annetaan nuorten digitaalisten taitojen loistaa kouluissa, nuorisotyössä sekä perheiden arjessa. Kunnioitetaan nuoren digitaalista arkea ja annetaan osaamiselle arvo.

Autetaan lasta havainnoimaan hyvinvointiaan digitaalisten ympäristöjen käyttäjinä. Kannustetaan lapsia kuuntelemaan itseään ja tunnistamaan rajojaan digitaalisissa ympäristöissä – aikuisen tehtävä on tukea oikeiden ja hyvien valintojen tekemistä.

Aikuiset, jotka toimivat lasten ja nuorten kanssa, sitoutuvat vahvistamaan lasten digitaalisia taitoja. Myös vanhempia tulee tukea kasvatustyössä. Keskeistä on auttaa lasta huomaamaan, jos hänen oikeuksiaan poljetaan, ja puuttumaan siihen. Onnistuneeseen digitalisaatioon eivät riitä laitehankinnat, vaan se vaatii myös käytöksen, ymmärryksen ja osaamisen vahvistamista.  Lapsen oikeudet digitaalisessa mediassa on aihe, johon tulee panostaa kodeissa, päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotyössä.

3. Tarjotaan lapselle suojelua ja turvallisempaa digiarkea

Lapsi on verkossa erityistapaus. Verkkopalveluissa, joissa liikkuu lapsia, on otettava huomioon lapsi asiakkaana, jolla on erityiset oikeudet saada tukea ja apua vaikeissa tilanteissa. Huomioidaan lapset esimerkiksi varmistamalla nopeutettu käsittelyprosessi silloin, jos lapsi joutuu palvelussa seksuaalisen hyväksikäytön, kiusaamisen tai vihapuheen kohteeksi. Lapsen lähettämään avunpyyntöviestiin tulee vastata aina.

Digitaaliset ympäristöt tekevät entistä parempaa työtä lasten yhdenvertaisuuden lisäämiseksi palveluissa. Esimerkiksi erilaiset käytös- ja eettiset säännöt otetaan vakavissaan ja niiden rikkomisesta rangaistaan.

Kaikenlainen syrjivä toiminta, käytös ja ominaisuudet on kitkettävä digitaalisista ympäristöistä. Lapsia ei saa syrjiä sukupuolen, seksuaalisuuden, kielen, kansalaisuuden, perhesuhteiden, uskonnon tai vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan tai vamman perusteella mediaympäristön kuluttajina, osallistujina eikä tuottajina.

Poistetaan kertomisen häpeä. Lapsia ja nuoria on vahvistettava, jotta he uskaltavat kertoa verkossa tapahtuneista asioista aikuiselle kasvokkain tai verkossa. Aikuisen on vastattava näihin viesteihin vähättelemättä, suuttumatta ja kauhistumatta. Lapselle digitaalisissa ympäristöissä sattunut tapahtuma on otettava huomioon yhtä vakavasti kuin esimerkiksi koulun pihalla tapahtunut tilanne.