Vastuullinen liiketoiminta

Vastuullisuus merkitsee meille sitä, että kannattava liiketoiminta on tasapainossa taloudellisen, yhteiskunnallisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kanssa läpi koko toimitusketjun.

Yhteiskuntavastuu

Toimintamme vaikuttaa myönteisesti sosioekonomiseen kehitykseen. Liiketoimintamme edistää kasvua ja taloudellista kehitystä luomalla työpaikkoja sekä tarjoamalla koulutusta ja henkilökohtaisen kehittymisen mahdollisuuksia. Toimintamme lisää vaurautta yhteiskunnassa sekä edistää talouskasvun ja ympäristövaikutusten irtikytkentää.

Noudatamme voimassa olevia lakeja ja asetuksia kaikilla liiketoiminta-alueillamme ja olemme sitoutuneet toimimaan hyvän liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti reilulla ja eettisellä tavalla. Kaikessa toiminnassamme noudatetaan ehdotonta rehellisyyttä. Korruptioon osallistuminen kuten lahjonta, kiristys ja lahjusten vastaanottaminen ovat ehdottomasti kiellettyä.

Pyrimme luomaan asiakkaisiin, toimittajiin ja liiketoimintakumppaneihin pitkäaikaiset, molemminpuoliseen luottamukseen perustuvat suhteet.

Taloudellinen vastuu

Yrityksenä olemme kannattava, kilpailukykyinen ja toiminnoiltamme tehokas. Tuotamme taloudellista hyvinvointia yhteiskunnalle ja meiltä löytyy taloudelliset edellytykset vastuullisen henkilöstöpolitiikan harjoittamiseen sekä ympäristönäkökohtiin liittyvien toimenpiteiden hoitamiseen.

Annamme toiminnastamme ja taloudellisesta tilanteestamme oikeaa ja asianmukaista tietoa. Liiketoimintamme vahva kasvu ja taloudellinen kehitys ovat pysyneet vakaina jo pitkään.

Sosiaalinen vastuu

Noudatamme YK:n ihmisoikeusjulistusta sekä työoloja ja ihmisoikeuksia koskevia lakeja, säännöksiä ja kansainvälisiä sopimuksia, jotka soveltuvat toimintaamme. Emme hyväksy pakko- tai lapsityövoiman käyttöä missään muodossa ja kohtelemme työntekijöitämme kunnioittavasti.

Kaikenlainen syrjintä perustuen rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen, siviilisäätyyn, raskauteen, perhesuhteisiin, uskontoon tai vastaavaan tekijään sekä fyysinen tai verbaalinen häirintä on ehdottomasti kiellettyä.

Palkkauksessa, työsuhteiden ehdoissa ja työajoissa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä sekä Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta. Olemme Teknologiateollisuus ry:n jäsen ja tunnustamme työntekijöidemme yhdistymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden. Meillä on henkilöstömme valitsemat pää- ja varaluottamusmiehet.

Edistämme ja vaalimme sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta toiminnassamme. Pidämme huolta henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisen tasosta. Mittaamme henkilöstötyytyväisyyttä säännöllisesti ja tuemme henkilöstön kehittymistä aktiivisesti.

Noudatamme terveyttä ja turvallisuutta koskevia lakeja ja säädöksiä. Tarjoamme työntekijöillemme turvallisen ja terveellisen työympäristön sekä asianmukaiset työvälineet. Lisäksi kehitämme aktiivisesti keinoja työolojen ja työympäristön parantamiseksi sekä edistämme työntekijöidemme terveyden ylläpitämistä.

Olemme sitoutuneet merkittäviin toimenpiteisiin ympäristövaikutustemme vähentämiseksi

ICT-alan toimijana olemme mukana rakentamassa kestävämpää yhteiskuntaa ja tavoitteenamme on pienentää ympäristöjalanjälkeämme erityisesti energiankulutukseen, kasvihuonepäästöihin ja kiertotalouteen liittyvillä toimenpiteillä. Olemme sitoutuneet merkittäviin toimenpiteisiin ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi.

Olemme osa Telia-konsernia ja tavoittelemme vuoteen 2030 mennessä nollapäästöjä koko arvoketjussamme alihankkijoista asiakkaisiin. Aiomme myös vähentää jätteidemme määrän nollaan kiertotalouden avulla vuoteen 2030 mennessä. Otamme koko henkilöstömme mukaan pohtimaan ja toteuttamaan ratkaisuja, joilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä.

Telia Cygatelle on myönnetty Telia Finlandin kanssa yhteiset sertifikaatit ISO 14001 -standardiin perustuvasta ympäristöhallintajärjestelmästä ja ETJ+ -standardiin perustuvasta energiatehokkuusjärjestelmästä. Sertifioinnit kattavat koko liiketoiminnan Suomessa. Yhteisen ympäristötyön perustana on Telia Company -konsernin ympäristöpolitiikka, josta voit lukea lisää täältä (PDF).

Telia Finlandin Ympäristöraportti 2022

Telia Finland Environmental report 2022


Lue lisää aiheesta Telia Finlandin Vastuu ympäristöstä -sivuilta ja Telia Companyn The Road to Zero -tavoitteista.

Ympäristövastuu
 

Telia Cygaten palvelunhallinnan käytännöt

• Luotamme palvelutuotannon suunnittelussa ja operoinnissa määrämuotoiseen ja alan parhaisiin käytäntöihin perustuvaa toimintaan.

• Valitsemme palvelutuotantoa pyörittäviksi järjestelmiksi palveluihimme parhaiten sopivat teknologiat markkinoiden johtavista teknologioista.

• Sitoudumme kehittämään sekä palveluita että palvelunhallintajärjestelmää sisäisesti, sidosryhmiltämme ja asiakkailtamme tulevien tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti.

• Parannamme palvelunhallintaa tavoitteiden asettamisen, niiden toteutumisen seurannan ja uudelleenarvioinnin kautta.

• Noudatamme jatkuvaan kehittämiseen perustuvaa johdonmukaista ja strukturoitua johtamistapaa strategisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.

• Parannamme asiakastyytyväisyyttä tehokkailla toimintatavoilla, joilla turvaamme palveluiden ja toiminnan jatkuvuuden.

• Tuemme toiminnoissamme kestävää liiketoimintaa koko arvoketjussa.

• Noudatamme vähintäänkin kaikkia kansallisia lakeja ja säännöksiä toimintamaissamme.

Vastuullisuus ja politiikat

Noudatamme toiminnassamme Telia Companyn politiikkoja.

Telia Speak-Up Line

Olemme sitoutuneet toimimaan läpinäkyvästi, rehellisesti ja vastuullisesti. Kannustamme kaikkia työntekijöitämme ja sidosryhmiämme ilmoittamaan, jos he huomaavat toimissamme jotain huolestuttavaa. Ilmoita huolistasi Telia Speak-Up Linen kautta.