Telian tutkimus: digiuhkien merkitys nousi kansallisella agendalla, verkon ja datan kotimaisuus entistä tärkeämpää

Digitaalinen turvallisuus nousi vuonna 2022 yhä merkittävämmäksi yhteiskunnalliseksi uhaksi heti energiakriisin ja taloudellisen taantuman jälkeen. Verkon ja datan kotimaisuus on yritysten ja julkishallinnon mielestä entistä tärkeämpää, mutta kyberriskeihin on myös valmistauduttu, selviää Telian teettämästä tietoturvatutkimuksesta.

  • Kyberturvallisuuden uhat ovat merkittävä yhteiskunnallinen riski
  • Tärkeimmät digiturvallisuuteen liittyvät uhkakuvat yrityksille ja julkishallinnolle: palvelunestohyökkäykset, viestintäverkkojen häiriöt, tietomurrot sekä henkilö- ja yritystietojen riskit
  • Verkkojen kotimaisuuden tärkeys on kasvanut selvästi vuoden takaisesta, laitteiden ja datan sijoittumista Suomeen pidetään erittäin tärkeänä
  • Organisaatiot uskovat tunnistavansa digiriskit kohtalaisen hyvin, ja digiturvallisuuden tason ajatellaan parantuneen

Telian yrityksille ja julkishallinnolle tekemä tietoturvakysely osoittaa, että digitaalinen turvallisuus nousi vuonna 2022 entistä painokkaammin suomalaisten yritysten ja yhteisöjen agendalle.

Digiturvallisuutta pidetään yhteiskunnan peruspilarina: julkishallinnossa 99 % ja yrityksissä lähes 90 % näkee tietoliikenneverkon erittäin tärkeäksi digiturvalliselle yhteiskunnalle ja yli 90 % molemmissa ryhmissä myös omalle organisaatiolle. Mitä suurempi yritys, sitä voimakkaammin digitaalisen turvallisuuden tärkeyttä painotetaan.

Kyberhyökkäykset nousivat kyselyssä merkittävimpien yhteiskunnallisten uhkien joukkoon yrityksissä (runsaat 40 % vastaajista) ja erityisesti julkishallinnossa (69 %). Suurimmiksi huoliksi koettiin odotetusti pitkittynyt taloudellinen taantuma ja energian saantiin liittyvät ongelmat.

”Venäjän hyökkäyssota on saanut koko yhteiskunnan varpailleen, kun erilaiset digiuhat kytkeytyvät nyt kansainvälisellä tasolla muihin uhkiin ja kriiseihin. Suomessa nähdyt palvelunestohyökkäykset ovat konkretisoineet yhä digitaalisemman yhteiskunnan riskejä”, arvioi Telian yritysliiketoiminnan johtaja Jari Rapo.

Yritysten ja hallinnon suurimmat uhkakuvat liittyvät palvelunestohyökkäyksiin ja viestintäverkkojen häiriöihin. Yritysten huolena ovat myös tietomurrot ja rahaliikenteen digitalisoitumiseen liittyvät riskit, kun taas julkishallinnossa kannetaan huolta henkilö- ja yritystietoihin liittyvistä uhkista. Pienillä yrityksillä painottuvat kuluttajien tapaan myös maksukortteihin ja pankkitiliin kohdistuvat arkisemmat riskit. Tietojen kalastelu ja identiteettivarkauksien yritykset ovat arkipäivää organisaatioissa.

Lähes kaksi kolmannesta yritysten ja julkishallinnon edustajista näkee verkkoteknologian kotimaisuuden tärkeänä, ja 90 % painottaa datan ja verkon laitteiden sijoittamista Suomeen. Kotimaisuuden merkitys on kasvanut kansainvälisen tilanteen kärjistyttyä. Yritysten edustajista 57 % ja julkishallinnossa jopa 76 % arvioi kotimaisuuden tärkeyden kasvaneen viimeisen vuoden aikana. 

”5G-teknologian turvallisuudesta on keskusteltu kansainvälisesti useamman vuoden ajan. Nyt turvattomuuden lisäännyttyä infrastruktuurin ja teknologian kotimaisuuden merkitys on konkretisoitunut. Julkishallinto edellyttää jo tehtäviensä vuoksi datan ja tietoverkon laitteiden sijoittamista Suomeen”, Jari Rapo huomauttaa.

Toisaalta organisaatioissa luotetaan kohtalaisesti kykyyn tunnistaa digiuhkia. ”Erittäin hyvin” tai ”hyvin” vastanneiden osuus oli yrityksissä 59 % ja julkishallinnossa 93 %. Myös organisaation digiturvallisuuden tasoa pidetään selvästi vuodentakaista parempana. Etenkin suuret yritykset ovat varmoja kyvykkyydestään tunnistaa uhkia, kun taas pienimmät yritykset ovat muita harvemmin ryhtyneet toimiin varautuakseen tietojen kalastelun tai identiteettivarkauksien uhkaan.

Etätyön yleistyminen näkyy tietoturvaratkaisuissa noin puolella julkishallinnon organisaatioista, yrityksissä vain neljänneksellä. Monissa organisaatioissa vaikutukset ovat toisaalta olleet vähäisiä.

Tutkimuksen toteutti puhelinhaastatteluna Kantar TNS Oy marras-joulukuussa 2022 ja siihen vastasi 250 yritys- ja 100 julkishallinnon edustajaa.

Lisätietoja ja tarkempia tutkimustuloksia:

Viestintä, Telia
Puh. 02040 54000, communications-fi@telia.fi