Backdrop

Käyttöehdot

Päivitetty 23.1.2023

1. Yleistä

Nämä käyttöehdot koskevat Telia Finland Oyj:n (jäljempänä "Telia") käyttäjälle (jäljempänä ”Käyttäjä”) tarjoamaa Telian Arpa -palvelua verkko-osoitteessa https://telia.fi/arpa  (jäljempänä "Telian Arpa -palvelu").

2. Rekisteröityminen, käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjän rekisteröityessä Telian Arpa -palvelun käyttäjäksi Telia antaa Käyttäjälle oikeuden käyttää Telian Arpa -palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjäksi voivat rekisteröityä kaikki 13 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt.

Käyttäjän Telian Arpa -palvelun käyttäjätunnuksena toimii Käyttäjän rekisteröitymislomakkeessa antama matkapuhelinnumero. Telia voi myös antaa Käyttäjän valita itselleen käyttäjätunnuksen. Rekisteröityessään Käyttäjä voi myös valita itselleen salasanan. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään salasanan huolellisesti sekä olemaan luovuttamatta sitä kolmannelle taholle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Telian Arpa -palvelun käytöstä. Jos salasana katoaa tai joutuu oikeudettomasti kolmannen haltuun, Käyttäjä voi pyytää uuden salasanan Telian Arpa -palvelun kautta.

Käyttäjän tulee antaa Telialle oikeat ja ajan tasalla olevat tiedot Telian Arpa -palvelua koskevassa rekisteröintilomakkeessa, kuten vaaditut nimitiedot, syntymäaika ja matkapuhelinnumero. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeus rekisteröityä Telian Arpa -palveluun rekisteröitymisessä käyttämällään matkapuhelinnumerolla. Käyttäjä voi myös lisäksi halutessaan antaa rekisteröityessään Telialle tiettyjä lisätietoja, jotka Käyttäjän on myös annettava oikeina ja ajantasaisina. Edellä mainittuja tämän kappaleen mukaisia Käyttäjän ilmoittamia tietoja kutsutaan jäljempänä yhteisesti ”Henkilötiedot”. Käyttäjän tulee ilmoittaa Telialle mahdollisista muutoksista Henkilötietojaan koskien.

Mikäli Käyttäjä ilmoittaa Telialle virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita Henkilötietoja rekisteröityessään Telian Arpa -palvelun käyttäjäksi tai Käyttäjällä ei ole ollut oikeutta rekisteröityä Telian Arpa -palveluun rekisteröitymisessä käyttämällään matkapuhelinnumerolla taikka, mikäli Telia on antanut Käyttäjän valita itselleen käyttäjätunnuksen, Käyttäjän valitsema käyttäjätunnus on Telian käsityksen mukaan lain ja/tai hyvän tavan vastainen taikka loukkaa kolmannen oikeutta, Telialla on oikeus poistaa Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana käytöstä.

3. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään Telian Arpa -palvelun Tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa https://www.telia.fi/tietosuoja.

4. Telian Arpa-palvelun käyttö

Telian Arpa -palvelussa Käyttäjä voi lunastaa Telian eri yhteyksissä jakamilla tai saatavilla pitämillä arpakoodeilla arpoja sekä avata niillä ja Telian Arpa -palveluun rekisteröitymällä lunastamiaan arpoja. Avatessaan arpoja Käyttäjä osallistuu kyseisten arpojen osoittamiin arvontoihin. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin käynnissä olevien arvontojen sääntöjä, jotka ovat Käyttäjän nähtävillä Telian Arpa -palvelussa ennen arvan avaamista sen yhteydessä. Arvontoihin osallistuminen ei edellytä ostoja. Minkäänlaisen ostoksen tai maksun suorittaminen ei lisää voittomahdollisuuksia.

Arpakoodien lunastamisen ja lunastettujen arpojen avaamisen lisäksi Käyttäjä voi tarkastella Telian Arpa -palvelussa muun muassa voitettavissa olevia palkintoja, viimeksi voitettuja palkintoja ja arvontoihin liittyviä tilastoja.

5. Immateriaalioikeudet

Telian Arpa -palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten mukaisesti. Telian Arpa -palvelun ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet sekä Telian Arpa -palvelun goodwill-arvo kuuluvat Telialle tai sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille (tai sen yhteistyökumppaneille). Käyttäjälle ei siirry mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Telian Arpa -palvelua käyttämällä, lukuun ottamatta näissä ehdoissa mainittuja käyttöoikeuksia. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Telian Arpa -palvelua julkisesti taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin käyttää Telian Arpa -palvelua Telian tai kolmansien osapuolten oikeuksia loukaten.

6. Vastuunrajoitus

Telia ei vastaa mistään Käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka voivat aiheutua esimerkiksi 1) Telian Arpa -palvelun käytöstä tai sisällöstä (kuten Telian Arpa -palvelun sisältämät virheelliset tai puutteelliset tiedot), 2) Telian Arpa -palvelun käyttökatkoista, 3) siitä, että Telia on yksipuolisesti lopettanut Telian Arpa -palvelun tarjoamisen taikka rajoittanut sitä, tai 4) Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

7. Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Telia ei vastaa Käyttäjän tietoturvallisuudesta Telian Arpa -palvelua käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse käyttämiensä tietokoneiden, mobiililaitteiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten tai muiden vastaavien haittojen Telialle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

8. Telian Arpa-palvelun ja ehtojen muutokset

Telialla on yksipuolinen oikeus muuttaa Telian Arpa -palvelua (mukaan lukien Telian Arpa -palvelun ulkoasu ja sen mikä tahansa sisältö) tai lopettaa Telian Arpa -palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaan.

Telialla on yksipuolinen oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Telia ilmoittaa Käyttäjälle uusista käyttöehdoista vähintään kahta (2) viikkoa ennen niiden voimaantuloa Telian Arpa -palvelussa olevalla ilmoituksella, asiakastiedotteella, asiakkaille toimitettavissa asiakaslehdissä ja/tai muulla Telian hyväksi katsomalla tavalla. Jatkamalla Telian Arpa -palvelun käyttöä uusien käyttöehtojen tultua voimaan Käyttäjä hyväksyy uudet käyttöehdot.

9. Käyttöoikeuden voimassaolo ja Telian Arpa-palvelun lopettaminen

Telialla on oikeus poistaa Käyttäjälle antamansa näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus ilman mitään Käyttäjälle annettavaa ilmoitusta, mikäli 1) Käyttäjä rikkoo tai Telialla on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjä on rikkonut näitä käyttöehtoja taikka arvontakohtaisia sääntöjä, 2) Telia päättää lopettaa Telian Arpa -palvelun tarjoamisen, tai 3) Telia päättää rajoittaa Telian Arpa -palvelun tarjoamista osittain tai yksittäisen Käyttäjän osalta. Samassa yhteydessä päättyy automaattisesti myös Käyttäjän ja Telian välinen näiden käyttöehtojen mukainen sopimus Telian Arpa -palvelun käyttämisestä.

Käyttäjä voi poistaa Telian Arpa -palveluun luomansa profiilin Telian Arpa -palvelusta löytyvältä Tili-välilehdeltä. Käyttäjätunnuksen poiston yhteydessä Telian Arpa -palvelusta poistetaan kaikki Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot sekä Käyttäjän profiiliinsa lisäämät tiedot puolen vuoden kuluessa.

10. Käyttöoikeuden siirto

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Telian Arpa -palvelun käyttöoikeutta kolmannelle ilman Telian etukäteistä kirjallista suostumusta. Telialla on oikeus siirtää Telian Arpa -palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä Käyttäjälle. Telian kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta Telian ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa.

11. Muut ehdot

Näiden käyttöehtojen lisäksi Telian Arpa -palveluun sovelletaan Telian palveluiden yleisiä toimitusehtoja kuluttaja-asiakkaille, jotka ovat löydettävissä seuraavasta verkko-osoitteesta https://telia.fi/toimitusehdot

Mikäli nämä käyttöehdot ovat ristiriidassa em. yleisten ehtojen kanssa, näitä käyttöehtoja sovelletaan ensisijaisesti.