We use cookies to personalise content & improve our services. By using our site, you consent to our Cookie Policy. Read more

Telia Towersin ISO-sertifikaatit

Telia Towers takaa ISO-sertifikaateillaan luotettavan ja vastuullisen toiminnan nyt ja tulevaisuudessa.

ISO 14001

Ympäristö

ISO 14001 -ympäristösertifikaatin myötä varmistamme ympäristöasioiden jatkuvan suunnittelu- ja kehitystyön. Voimme todistaa asiakkaillemme, että vastuullisuus, turvallisuus ja ympäristöstä huolehtiminen ovat meille merkittäviä asioita.

Standardin vaatimusten täyttyminen on osoitus materiaalin tehokkaasta hyödyntämisestä, energian säästämisestä sekä kustannusten pienentämisestä. Vastuullisen ympäristöjärjestelmän kehittäminen säästää ympäristöä ja pienentää kustannuksia – niin meidän kuin asiakkaidemme.

ISO 14000

Ympäristöjohtaminen 

ISO 14000 -standardisarja tarjoaa organisaatiolle ympäristöasioiden hallinnan työkalupakin ympäristöjohtamisen tueksi. ISO 14000 -sarjan standardit ja oppaat käsittelevät seuraavia aiheita:

 • ympäristöjärjestelmät 
 • ympäristöauditoinnit ja -tarkastukset 
 • ympäristönsuojelun tason arviointi 
 • ympäristömerkinnät 
 • elinkaariarviointi 
 • kasvihuonekaasupäästöjen hallinta
 • tuotteiden hiili- ja vesijalanjälki
 • ympäristöviestintä 
 • suunnittelun ja tuotekehityksen ympäristönäkökohdat 
 • materiaalivirtojen kustannusanalyysi  
 • termit ja määritelmät. 

ISO 9001

Laadunhallinta

Uudistettu ISO 9001 korostaa muun muassa seuraavia asioita:

 • Organisaation toimintaympäristö: Laadunhallintajärjestelmän suunnittelussa ja käytössä painotetaan selkeää yhteyttä organisaation kokonaisvaltaiseen toimintaympäristöön ja toimintaan. Laadunhallintajärjestelmän politiikka ja strategia on sisällytettävä kiinteäksi osaksi organisaation liiketoimintastrategiaa.
 • Johtajuus: Organisaation johdon tulee sitoutua ja osallistua laatujohtamiseen sekä otettava siitä näkyvä vastuu.
 • Riskilähtöisyys: Riskilähtöisyys on nostettu päätöksenteon perustaksi.
 • Prosessilähtöisyys: Prosessilähtöisyys on edelleen standardin perusta. Prosessilähtöisyyden sisältöä on selkeytetty.
 • ISO:n hallintajärjestelmästandardien yhteinen viitekehys: Uudistettu ISO 9001 noudattaa nyt samaa yhteistä rakennetta sekä samoja avaintermejä ja määritelmiä kuin joukko muita kansainvälisiä johtamisen standardeja. Yhteinen rakenne helpottaa standardien rinnakkaista käyttöä ja vaatimusten sisällyttämistä organisaation johtamisjärjestelmään ja liiketoimintaan.

ISO 45001

Työterveyden ja työturvallisuuden johtaminen

ISO 45001 tarjoaa organisaatioille kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen, työpaikan riskien vähentämiseen sekä terveellisempien ja turvallisempien työolosuhteiden luomiseen. Standardi painottaa:

 • ylimmän johdon sitoutumista
 • työntekijöiden osallistumista
 • riskien hallintaa ja toiminnan parantamiseen liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämistä
 • työterveys- ja työturvallisuusasioiden yhdistämistä organisaation liiketoimintaprosesseihin.